64. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNI

24. MARTINSKÉ DNI DÝCHANIA

 

Abstrakty

 

Abstrakty sa zasielajú spolu s prihláškou do 30.4.2014 na adresu fdmdd2014@gmail.comprihlasovanie bolo ukončené

 

Prihlasovací formulár:

o   prihlaska.docx

o   prihlaska.doc

 

Formát abstraktu:

Maximálny počet slov textu (bez názvu príspevku, mien autorov a pracoviska) je 300, veľkosť písma 12, jazyk slovenský, český alebo anglický, zarovnanie do bloku, preferenčne štruktúrovaný abstrakt s členením Úvod a ciele, Metodika, Výsledky, Závery, Grantová podpora.

Súbor s prihláškou a abstraktom prosím vyplňte, uložte s označením Vášho priezviska a pošlite na e-mailovú adresu fdmdd2014@gmail.com do 30.4.2014.

V prihláške uvádzajte celé mená a priezviská všetkých autorov a pracovisko. Ak sú autori z rôznych pracovísk, číselný index uvádzajte za priezviskom autora a pred názvom pracoviska. Bezprostredne za názvom posledného pracoviska uveďte kontaktnú e-mailovú adresu prezentujúceho autora.

Vyznačte v prihláške aj preferenčné zaradenie Vášho príspevku (prednáška alebo poster). Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť zaradenie príspevku.

Informácia o veľkosti a orientácii posteru bude doplnená dodatočne.

 

Zborník abstraktov na stiahnutie (*.pdf).