64. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNI

24. MARTINSKÉ DNI DÝCHANIA

 

Súťaž o najlepší poster doktorandov

 

Organizačný výbor sa v spolupráci so spoločnosťou Merck Millipore rozhodli udeliť 4 ceny za najlepší poster doktorandov (po dve v každej posterovej sekcii).

Na základe rozhodnutia posudzovateľov, ktorým touto cestou organizátori ďakujú, boli vyhlásené za najlepšie nasledovné postery:

 

1.      Hana Píštěková, Daniela Mokrá, Ingrid  Tonhajzerová, Zuzana Višňovcová, Anna Drgová, Martina Repčáková, Lucia Tomčíková, Andrea Čalkovská (Martin) Krátkodobý kardiovaskulární efekt terapie N-acetylcysteinem u respiračního selhávání vyvolaného podáním mekonia (D)

2.      Dominika Dingová, Eric Krejci, Anna Hrabovská (Bratislava, Paris) Cholínesterázy v srdci myši (D)

3.      Zuzana Neumanová, Lukáš Červený, František Štaud (Hradec Králové) Vliv lékových efluxních transportérů ABCB1 a ABCG2 na transplacentární přestup abakaviru (D)

4.      Stanislava Keltošová, Josef Jampílek, Peter Kollár (Brno) Hodnotenie biologických účinkov nových potenciálnych protinádorových liečiv in vitro (D)

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!