Kontaktné údaje:

 

Slovenská farmakologická spoločnosť (SFaS) SLS

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Predseda

Ústav farmakológie JLF UK

Sklabinská 26

036 01 Martin

 

Telefón: +421 2633602, 603

e-mail: franova@jfmed.uniba.sk

website: www.sfarm.sk

 

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ 
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Telefóny: 
ústredňa: +421 2
5292 2017, 5292 2019
sekretariát SLS: + 421 2 5292 2020 

Fax: 
faxové číslo SLS: + 421 2 5263 5611

e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk 
website: www.sls.sk  

Bankové spojenie: 
VÚB Bratislava-mesto 
č. ú.: 4532-012/0200 
IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012 

IČO: 00178624 
DIČ: 2020795689 
IČ DPH: SK2020795689

 

 

Správa internetovej stránky SFaS SLS a zasielanie návrhov a pripomienok:

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH

Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK

Ul. Odbojárov 10

832 32 Bratislava

 

Telefón: +421 2 501 17 368

e-mail: klimas1@fpharm.uniba.sk

jan.klimas@uniba.sk