64. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNI

24. MARTINSKÉ DNI DÝCHANIA

 

Registrácia

 

Termín pre zaslanie prihlášky k účasti s abstraktomdo 30.4.2014 mejlom na adresu fdmdd2014@gmail.comprihlasovanie aktívnych účastníkov už bolo ukončené.

Pasívni účastníci sa môžu registrovať naďalej, najneskôr do 15. Júna 2014, použitím prihlasopvacích formulárov bez vyplnenia názvu príspevku a abstraktu.

·         prihlasovací formulár s pokynmi pre abstrakt

o   prihlaska.docx

o   prihlaska.doc

 

Registračný poplatok

·         hradí sa prevodom na číslo účtu 5052023629/0900 (termín pre platbu prevodom – do 6. júna 2014)

o    IBAN: SK5509000000005052023629

o   BIC-SWIFT: GIBASKBX

o   variabilný symbol

§  členovia SFaS alebo ČSEKFT, zamestnanci JLF UK – 111

§  doktorandi (denní aj externí) – 112

§  ostatní – 113

o   konštantný symbol 0308

o   do poznámky/doplňujúce údaje uviesť meno a priezvisko účastníka(-ov)

·         účastníci z ČR môžu poplatok uhradiť pri registrácii priamo na konferencii

·         sumy:

o   členovia SFaS SLS alebo ČSEKFT ČLS JEP, zamestnanci JLF UK – 50 €

o   doktorandi (denní aj externí) – 40 €

o   ostatní – 60 € (ako sa stať členom SFaS SLS?)